Kari Brattset celebrates her birthday on 15th of February. We wish you a Happy Birthday!